اخبار برگزیده

صدف

صدف  تاسال1933پول رایج کشور بابواگینه نوبوده است.بعضی از صدفها خوراکی بوده وبعضی حرام است ورنگ براق درون صدف مروارید ساز است .بعضی از صدف ها دوکفه ای وبعضی یک کفه ای است درجنوب ایران صدف دوکفه ای  را مروارید ساز میدانند .تنها صدف های دوکفه ای مروارید ساز است.صدف پوشش خارجی دارد و در اصل نرم تن است .هرچه نرم تن بزرگتر شود پوشش خارجی اش بزرگتر وسخت تر میشود. درایران نوعی صدف خوراکی را به اسم ملوک را به عنوان خواراکی استفاده میکنند .جنس پوشش خارجی صدف از ا میباشد.بعضی از صدف ها اب شور وبعضی اب شیرین میباشند.


صدف

صدف

صدف

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها